2020-08-01

Här följer en fullständig version av våra villkor − läs igenom dem för att skapa ditt konto. Följande punkter sammanfattar det viktigaste du behöver känna till som kund hos oss:

  • Ditt bud är bindande oavsett om reservationspriset är uppnått eller inte när auktionen avslutas.
  • Köpt objekt hämtas inom 15 dagar från fakturadatum (är du och säljaren överens om senarelagd hämtning ber vi dig meddela oss detta).
  • Du har undersökningsplikt när du hämtar ditt objekt på plats hos säljaren. I samma stund som du eller ett ombud tar med objektet därifrån anses affären genomförd.
  • Näringsidkare har ingen ångerrätt.Villkorens omfattning
1. Dessa allmänna kundvillkor för företag ("Kundvillkor") gäller när Blinto AB ("Blinto") tillhandahåller nätbaserad auktionstjänst ("Nätauktionstjänsten") via marknadsplatsen Blinto.se till företag ("Kunden") för att mäkla säljares objekt ("Auktionsobjekt") inom Sverige till högstbjudande.
2. Genom registrering av ett kundanvändarkonto för företag ("Kundanvändarkonto") ingår Kunden avtal med Blinto om rätten att använda Nätauktionstjänsten i enlighet med dessa Kundvillkor. Kund som registrerar ett användarkonto intygar i och med registreringen att denne har tagit del av Kundvillkoren och förbinder sig att följa dem.
3. "Köparen" är den Kund som uppnår reservationspris, alternativt lägger högsta bud efter det att reservationspris är uppnått, eller då reservationspriset ej uppnås lägger ett av säljaren accepterat bud i enlighet med paragraf 24.

Nätauktionstjänstens användning och tillgänglighet
4. Blinto ger Kunden rätt att använda Nätauktionstjänsten givet att Kunden till fullo följer vad som angivits i dessa Kundvillkor och sköter eventuella betalningsåtagande.
5. Blinto erbjuder Nätauktionstjänst som innebär att Kunden själv på egen hand via sitt Kundanvändarkonto kan lägga bud.
6. Nätauktionstjänsten håller öppet 24 timmar om dygnet och varje auktionstillfälle avslutas vid tydligt definierad tidpunkt. Om ett bud inkommer strax innan stängning förlängs nätauktionen med ytterligare tre minuter.
7. Blinto förmedlar köp av Auktionsobjekten via Nätauktionstjänsten på uppdrag av den säljande parten ("Säljaren") och Auktionsobjekten hämtas sedan av Köparen på Säljarens avhämtningsplats inom den region som framgår av auktionsunderlaget.

Registrering av Kundanvändarkonto
8. Kunden registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret. Det krävs att Kunden har registrerat sig för att få ta del av Nätauktionstjänsten. Registrering sker via länken "Skapa konto" och för företag via knappen "Svenskt företag" eller "Foreign Company".
9. Genom registrering erhåller Kunden ett budgivar-ID som även utgör ett kundnummer. Kunden sätter själv sitt lösenord som sedan används för att logga in. Efter inloggning, med sin e-postadress, har Kunden möjlighet att registrera inropsuppdrag, se budgivning m.m.
10. Kunden skall ange korrekta företagsuppgifter och adress samt personuppgifter till företagets kontaktperson som skall vara en fysisk person som är minst 18 år och som skall ha behörighet och befogenhet att binda företaget till Kundvillkoren och hålla informationen uppdaterad.
11. Blinto granskar alla registreringar manuellt och därför kan viss fördröjning ske innan Kundanvändarkontot är klart för användning.
12. Om inte Kunden följer Kundvillkoren har Blinto rätt att spärra Kundanvändarkontot.
13. En förutsättning för att Kunden skall kunna registrera ett Kundanvändarkonto är att Kunden godkänner Blintos integritetspolicy och samtycker till att Blinto får använda registrerade person- och företagsuppgifter för att kunna upprätthålla Nätauktionstjänsten.

Integritetspolicy
14. Blinto har, i syfte att skydda sina Kunders integritet och säkerhet, tagit fram en integritetspolicy. Alla personuppgifter som Blinto tar del av kommer att behandlas i enlighet med Integritetspolicyn, som utgör en del av Kundvillkoren.

Budgivning och köp via onlineauktion
15. Alla bud är bindande och kan inte återkallas av Kund. Detta gäller även om budet inte uppnår reservationspris vid auktionsavslut.
16. För att delta i budgivning krävs att Kunden har tilldelats ett ID, ett kundnummer, då detta innebär att Kunden har godkänt Kundvillkoren.
17. Att delta i budgivning av sina egna Auktionsobjekt är inte tillåtet, ej heller att manipulera budgivning via ombud.
18. Budgivare har rätt att lägga bud via Kundanvändarkontot. Lägsta tillåtna bud framkommer genom budstegen i villkoren. Kundens bud är alltid ett maxbud. Det finns möjlighet att lägga ett autobud som inte är synligt på marknadsplatsen. Det vinnande budet kan således bli annat än angivet maxbud. Vid lagt autobud bjuder Blinto så förmånligt som möjligt upp till och med detta bud.
19. Skulle två lika bud läggas vinner det som lades först.
20. Registreras ett bud inom de sista tre (3) minuterna innan en auktion avslutas så förlängs automatiskt budgivningen så att det åter är tre (3) minuter kvar till auktionen avslutas.
21. Vid tekniska problem kan auktioner förlängas tills störningarna upphört, vilket i så fall meddelas på hemsidan.
22. Blinto har rätt att avböja försäljning under hela auktionsprocessen och bortse från bud.
23. Blinto har rätt att bestämma om budgivning skall genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller av andra anledningar.
24. Ett köp kan ske på två olika sätt. I det fall reservationspriset är uppnått skickas faktura automatiskt till Köparen. I det fall reservationspriset inte uppnås har Säljaren rätt att acceptera budet ändå, och faktura skickas då till Köparen. I vissa fall då så behövs mäklar Blinto mellan Kunden och Säljaren. Blinto återkommer då inom två arbetsdagar efter auktionen avslutats med besked till Kunden antingen via e-post eller telefon.

Reservationspris
25. Samtliga auktioner har ett reservationspris som är ett av Säljaren accepterat försäljningspris.
26. Det framgår tydligt i varje auktion om reservationspriset har uppnåtts.
27. Säljaren har efter auktionens slut rätt att acceptera högsta budet i enlighet med paragraf 24 även om det inte har uppnått reservationspris.

Avgifter
28. Vid varje auktionstillfälle som leder till ett köp är Köparen bunden till att betala en slagavgift ("Inropsavgift"), som tillkommer Köparens pris för Auktionsobjektet. Hur mycket Inropsavgiften är på framgår i varje auktion.
29. Inropsavgiften är en förutsättning för nyttjandet av Nätauktionstjänsten och tas ut för att täcka de kostnader som Blinto har för utveckling av Nätauktionstjänsten, programmering, driftkostnader samt andra kostnader för att Nätauktionstjänsten skall fungera och fortlöpande kunna utvecklas.
30. Köparen är alltid skyldig att betala Inropsavgiften även om köpet av det aktuella Auktionsobjektet av någon anledning inte fullföljs av Köparen.
31. Om inget annat anges tillkommer moms på priset för Auktionsobjektet och Inropsavgiften.

Fakturering och betalning
32. En faktura skickas till Köparen inom 24 timmar efter att Blinto kontaktat Köparen enligt paragraf 24.
33. Betalningsvillkor för Kunder inom Sverige är sju (7) dagar.
34. Betalningsvillkor för Kunder med registrerad adress utanför Sverige är fem (5) dagar.
35. Vid utebliven betalning på förfallodagen har Blinto rätt att kräva att köpet fullgörs av Köparen samt ta ut dröjsmålsränta enligt gällande räntelagstiftning och en påminnelseavgift.

Blintos hävningsrätt
36. Blinto har rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla Inropsavgiften samt ersättning för eventuell skada och förlust.
37. Vid hävt köp har Blinto rätt att annullera köpet, kreditera fakturan och sälja om Auktionsobjektet till ny Kund och till det pris Blinto anser lämpligt.
38. Blinto har rätt att från erhållet belopp vid omförsäljning tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för omförsäljning av Auktionsobjektet.
39. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka Blintos fordringar och kostnader för omförsäljning, ska Köparen betala mellanskillnaden enligt paragraf 36.

Kundens förpliktelser
40. Kunden får inte låta någon annan använda sitt Kundanvändarkonto.
41. Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning med Kundens e-postadress och lösenord. Kunden har inte rätt att överlåta eller sälja loginnamn eller lösenord till utomstående. Kunden får heller inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes loginnamn eller lösenord.
42. Kunden ansvarar för att förvara inloggningsuppgifterna på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om Kunden misstänker att någon obehörigen fått åtkomst till inloggningsuppgifterna eller Kundanvändarkontot skall Kunden omedelbart ändra sitt lösenord.
43. Kunden ska tillse att de uppgifter som lämnas är korrekta och aktuella och förbinder sig att inte teckna mer än ett konto för samma företag eller att skapa ett konto i någon annans namn. Om Kunden önskar ändra sina inloggningsuppgifter ska detta meddelas Blinto på anvisat sätt och via den e-postadress som Kunden registrerat hos Blinto.
44. Kunden bär ansvar för att kontrollera att ett bud blir registrerat då det är Kundens eget ansvar att säkerställa att registreringen av budet går igenom.
45. Vid brott mot något av ovanstående äger Blinto rätt att med omedelbar verkan stänga av Auktionstjänsten, spärra Kundanvändarkontot och/eller säga upp Avtalet. Blinto förbehåller sig rätten att på myndighets begäran spärra Auktionstjänsten eller utrustning.
46. Kunden förbinder sig att inte orsaka skada på Blinto.se eller Nätauktionstjänsten eller den hårdvara som används för driften av Blinto.se och Nätauktionstjänsten.
47. Kunden ska ersätta Blinto för all skada som orsakats av Kunden avsiktligt eller genom vårdslöshet.
48. Kunden är ansvarig för och skall ersätta Blinto för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot Blinto till följd av Kundens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.

Avregistrering och uppsägning av konto
49. Kund som bryter mot Kundvillkoren kan av Blinto tilldelas en varning med uppmaning till rättelse.
50. Om Kunden inte snarast vidtar rättelse så äger Blinto rätt att stänga och avregistrera Kundens konto. Blinto förbehåller sig rätten att därefter stänga av Nätauktionstjänsten och radera Kundens användarkonto, lösenord och all därtill hörande information samt alla filer som finns lagrade på Kundens konto. Kundens framtida tillgång till Nätauktionstjänsten kan komma att blockeras.

Godkännande av auktionsobjekt
51. Köparen är skyldig att undersöka och godkänna Auktionsobjektet på plats innan avhämtning hos Säljaren, det vill säga kontrollera att det inte finns några markanta avvikelser jämfört med objektbeskrivningen.
52. I det fall Köparen använder sig av transportbolag utan att kontrollera Auktionsobjektet innan, har Köparen godkänt Auktionsobjektets skick i samband med att Auktionsobjektet lämnar Säljarens avhämtningsplats.

Hämtning
53. Köparen ansvarar för hämtning och eventuell nedmontering av Auktionsobjektet om inget annat avtalats mellan Köparen och Säljaren.
54. Köparen har 15 dagar på sig att hämta varan efter avslutad auktion, annars tillkommer en avgift för varje påbörjad vecka. Avgiften är 500 SEK per påbörjad vecka för objekt under 50 000 SEK i slutpris och 1000 SEK per påbörjad vecka för objekt över 50 000 SEK i slutpris. Innan Köparen kan hämta en vara måste fakturan vara registrerad som betald. Tid för avhämtning måste bokas i förväg.
55. Vid försenad hämtning finns ingen möjlighet till reklamation då Auktionsobjektets skick kan påverkas av yttre omständigheter.
56. Hämtar Kunden inte varan inom 30 dagar har Säljaren rätt att skrota Auktionsobjektet eller sälja det till någon annan.

EU-försäljning och export
57. Köpare i ett land utanför EU betalar alltid svensk moms på objekt. Vid uppvisande av giltigt VAT-nummer ges Köparen möjlighet att få momsbeloppet återbetalat. För att få undanta försäljningen från svensk moms måste varorna exporteras till ett annat EU-land. Köparen ansvarar för att vid avhämtning exportera varan ut ur Sverige.
58. Köparen skall uppvisa ett skriftligt exportbevis. Där ska framgå uppgifter som utfärdandedatum, Köparens namn och adress, varornas mängd och art samt datum och plats för varornas ankomst. Vid leverans av transportmedel skall även fordonets registreringsnummer framgå.
59. Köparen får tillbaka momsen efter erlagt exportbevis som skickas till Blinto senast inom tio (10) dagar efter avhämtning av Auktionsobjektet. Om denna tidsgräns överskrides betalar Blinto ej tillbaka momsen.
60. Köparen ska till Blinto uppge IBAN kontonummer, SWIFT-adress samt kontoägarens korrekta namn vid tid för avhämtning av Auktionsobjekt.
61. Är det en annan person än Köparen som hämtar Auktionsobjekt skall även denna person uppvisa giltig ID-handling.

Ansvar för fel
62. Auktionsobjekten som förmedlas via Nätauktionstjänsten säljs i befintligt skick.
63. Det åligger Köparen att genom egen undersökning ta del av objektbeskrivning och bilder av Auktionsobjekt.
64. Om Auktionsobjekt har en knapphändig skickbeskrivning är det Köparens ansvar att beakta att dessa kan ha dolda eller okända fel.
65. De Auktionsobjekt som märks som reparationsobjekt har ej genomgått granskning av Blintos representanter, vilket innebär att det kan finnas brister som inte är dokumenterade i text eller bild.
66. Personbilar och lastbilar till ett värde under 30 000 SEK klassas automatiskt som reparationsobjekt.
67. Om Blinto på begäran av Köparen har lämnat en konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition och eventuella skador, lagningar m.m. skall sådana uppgifter i likhet med kataloguppgifter endast tjäna som vägledning för Köparen och befriar inte Köparen från dennes undersökningsplikt.
68. Blinto ansvarar ej för fel: i) som beror på att Auktionsobjektet utsatts för normalt slitage, smärre skador och defekter ii) som utgörs av brister eller skador som framgår av objektsbeskrivningen iii) som Kunden med hänsyn till startpris eller Auktionsobjektets ålder kunnat förutsätta skulle finnas eller som Kunden skulle uppmärksammat genom att studera objektbeskrivningen eller bilder på Auktionsobjektet iv) som avser sådant som Kunden märkt eller borde märkt vid sin undersökning av Auktionsobjektet vid avhämtning v) på Auktionsobjekt som säljs som reparationsobjekt, även om Auktionsobjektet är i sämre skick än beskrivet vi) som uppkommer efter Auktionsobjektet är hämtat vii) hos Auktionsobjekt som sålts för kronofogdemyndighet, konkursförvaltare eller annan tvångsmässig försäljning, t.ex. på uppdrag av inkassoföretag, banker eller liknande.

Force Majeure
69. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Part inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för Avtalets ingående, t.ex. krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, utbredd allmän sjukdom, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet.
70. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än en (1) månad på grund av omständighet enligt ovan, har Part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

Reklamation
71. Som förmedlare av Auktionsobjekt ansvarar Blinto för reklamationsärenden.
72. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att Köparen märkt (eller bort märka) felet, dock senast innan Köparen transporterar Auktionsobjektet från avhämtningsplatsen.
73. Blinto måste meddelas och skriftligen godkänna eventuell reparation och kostnadsförslag för detta för att Blinto skall ersätta reparationskostnad.

Ansvarsbegränsning
74. Blintos ansvar gentemot Kunden är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala försäljningspriset jämte provision och mervärdesskatt.
75. Part är i inget fall ansvarig för indirekt skada som den andre parten kan drabbas av såvida Part inte begått avtalsbrott uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
76. Gör Part sig skyldig till väsentligt avtalsbrott har den andre parten dock rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet.
77. Kunden är skyldig att hålla Blinto skadeslös från varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot Blinto som en följd av Kundens användande av Blinto.se eller Nätauktionstjänsten.
78. Blinto garanterar inte att Blinto.se eller Nätauktionstjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att Blinto.se eller Nätauktionstjänsten ligger nere på grund av underhåll, uppdateringar eller tekniska förbättringar eller för att utveckla dess innehåll och/eller layout. Blinto förbinder sig att i möjligaste mån informera Kunden innan underhållsarbeten och uppdateringar ska äga rum.
79. Blinto reserverar sig för skrivfel och garanterar inte att bilder återger en exakt gestaltning av Auktionsobjekten.
80. Alla inropsuppdrag och andra meddelanden till Blinto via Blinto.se sker på Kundens risk och Blinto ansvarar inte för felskrivningar eller förseningar i överföringen eller andra tekniska störningar som omöjliggör utnyttjande av Nätauktionstjänsten.
81. Blinto bär inte ansvaret om ett bud av någon anledning inte registreras.
82. Blinto ansvarar ej för skada, följdskador eller kostnader som kan åsamkas Kund eller Kunds uppdragsgivare med anledning av ovanstående ansvarsbegränsning eller om bud ej har registrerats på grund av tekniska problem härrörande till nätuppkopplingar, datorer m.m.

Ändringar
83. Blinto har rätt att ändra innehållet i Nätauktionstjänsten och på Blinto.se utan att i förväg inhämta Kundens godkännande.
84. Blinto förbehåller sig rätten att ändra dessa Kundvillkor. Blinto kommer att underrätta Kunden om ändringar i Kundvillkoren via ett meddelande på Blinto.se eller på annat sätt som Blinto anser lämpligt. En ny eller ändrad version av dessa Kundvillkor träder i kraft på och gäller för all användning av Blinto.se och Nätauktionstjänsten från den dag ändringen anslogs på Blinto.se.
85. Kunden accepterar dessa ändringar genom att använda Blinto.se eller Nätauktionstjänsten efter att Kunden blivit informerad om sådana ändringar.

Överlåtelse och kvittning
86. Blinto har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Kundvillkor.
87. Kunden är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot Blinto om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av Blinto.

Lagval och tvist
88. Dessa Kundvillkor och tillhandahållande av Nätauktionstjänsten samt tvister med anledning av dessa Kundvillkor eller tillhandahållande av Nätauktionstjänsten ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister med anledning av dessa Kundvillkor eller tillhandahållande av Nätauktionstjänsten ska avgöras av svensk allmän domstol.

Ångerrätt för företagskunder
89. Som företagskund/näringsidkare har du ingen ångerrätt.

Kontakt
90. Vill Kunden ta kontakt med Blinto kan Kunden göra det via e-post på adress som anges på Blinto.se.

BLINTO AB
Regementsgatan 9
SE - 352 36 Växjö