Integritetspolicy

INTRODUKTION

Denna integritetspolicy beskriver hur Blinto AB behandlar och skyddar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer avseende behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad ”Dataskyddsförordningen”) i enlighet med lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (nedan kallad ”Dataskyddslagen”) och annan relevant lagstiftning.

I denna integritetspolicy (nedan benämnd ”Policy”) informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter rörande kunder och uppdragsgivare.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Blinto AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum i verksamheten, på webbplatsen www.blinto.se, i applikationer samt i anslutning till tjänster och verktyg.

Blinto AB är inte personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på webbplatser hos tredje part dit www.blinto.se länkar.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Policyn omfattar de sätt att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att driva nätauktion och för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster via webbplatsen www.blinto.se. Behandlingen omfattar till exempel insamling, användning, framtagning, bearbetning, läsning, strukturering, organisering och lagring av personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter för att registrera kundkonton, ge åtkomst till de tjänster som tillhandahålls som en del av webbplatsen, utföra kundadministration (som exempelvis fakturering eller i förhållande till leverantörer och samarbetspartners), ge kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse, nyheter m.m.

RÄTTSLIG GRUND

Vi behandlar personuppgifter med stöd av samtycke från kunder via www.blinto.se. Bland annat för att:

 • Ge dig som kund åtkomst till webbplatsen och de tjänster och den kundservice som du begär
 • Förhindra, upptäcka och utreda säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att upprätthålla våra Allmänna villkor
 • Anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, webbplatsens innehåll och annonser
 • Kontakta dig, antingen via e-post eller telefon för att lösa tvister, driva in avgifter, lösa problem med ditt konto eller våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag
 • Kontakta dig, antingen via e-post eller telefon för att informera dig om våra tjänster, skicka direktreklam, tjänsteuppdateringar och reklamerbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser och i enlighet med tillämpliga regler
 • Jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man
 • Tillhandahålla andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen
 • Överlåtelse av uppgifter till uppdragsgivaren samt andra samarbetspartners
 • Annan affärsutveckling

Ovanstående personuppgifter behandlas också enligt den lagliga grunden intresseavvägning.

Vi behandlar personuppgifter för redovisningsändamål. I detta fall är den lagliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Blinto AB som personuppgiftsansvarig.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

Vi behandlar bland annat följande personuppgifter

 • Kontaktuppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer till kontaktperson, firmatecknare och anställda.
 • Uppgifter om verklig huvudman eller alternativ verklig huvudman såsom namn, adress och personnummer.
 • Transaktionsrelaterad information baserat på din aktivitet på webbplatsen (i form av till exempel budgivning, köp, försäljning, annonsinformation och innehåll som du skapar eller som kan hänföras till ditt konto)
 • Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt samt, om leveranstjänster tillhandahålls genom ett av våra integrerade system, annan relevant leveransinformation (leveransstatus) som sparas av den valda leveranspartnern
 • Information som lämnas i samband med diskussion i forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom webbplatsen eller korrespondens som skickas till oss
 • Ytterligare information som vi efterfrågar för att verifiera din identitet eller i det fall det finns misstanke om att du bryter mot våra regler (vi kan exempelvis begära att du skickar ett identitetsbevis eller annan handling för att bekräfta din identitet eller adress)
 • Besvara andra frågor för att bekräfta din identitet eller att du äger en produkt som du säljer

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Information som vi samlar in

När du besöker vår webbplats, använder våra tjänster och klickar på annonser och övrigt innehåll samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, din mobila enhet eller en annan enhet som används för åtkomst. Den här informationen kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare. Exempel på sådan information är enhetens ID, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatsen, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Vi kan också komma att samla in personuppgifter via e-post, telefonsamtal eller andra sätt.

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från andra källor som tillägg till din kontoinformation. Detta kan omfatta demografisk information och navigationsinformation, kreditupplysning och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Mottagare av personuppgifter

De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är, utöver våra anställda, våra externa IT-leverantörer, systemleverantörer för fakturering, systemleverantörer för utskick av nyhetsbrev samt anlitad extern leverantör av ekonomi- och redovisningstjänster.

SÄRSKILT OM MARKNADSFÖRING

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Baserat på det samtycke som du lämnar på www.blinto.se i samband med att du registrerar ett konto så kan vi använda dina personuppgifter för att:

 • Informera dig om vår webbplats, applikationer, tjänster och verktyg
 • Skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser
 • Individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina annonspreferenser
 • Skicka ut nyhetsbrev via e-post

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte är namn, telefonnummer och e-postadress till kund, anställd hos kund eller annan av kunden angiven kontaktperson.

PERSONUPPGIFTER OM ANVÄNDARE SOM VISAS PÅ BLINTO.SE

Ditt användarnamn visas genomgående på www.blinto.se. Det är därför tillgängligt för allmänheten och kan kopplas till all din aktivitet på webbplatsen. Andra personer kan se dina bud, köp, annonserade föremål, omdömen och meddelanden. Andra användare kan även se sådan information som du väljer att visa i din profil. Meddelanden som skickas till andra medlemmar om misstänkta aktiviteter eller överträdelser av policys på webbplatsen anger användarnamn och specifika produkter. Om du kopplar ditt namn till ditt användarnamn kommer de som har fått reda på ditt namn att kunna identifiera dig och dina aktiviteter på www.blinto.se.

Om du besöker vår webbplats via en publik eller delad dator eller använder en dator på en offentlig plats, kan viss information om dig bli synlig för andra personer som använder datorn efter dig.

Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på www.blinto.se. Du kan ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar. Om dina personuppgifter ändras eller är felaktiga måste du omedelbart uppdatera dem. Om du publicerar något på www.blinto.se så riskerar du att eventuellt inte ha möjlighet att ändra eller ta bort det.

ANVÄNDARVILLKOR

Du åtar dig att endast använda andra användares personuppgifter för:

Transaktionsrelaterade ändamål på www.blinto.se och inte för oönskade marknadsföringsmeddelanden Att använda tjänster som erbjuds via www.blinto.se (såsom betalning, frakt, leverans och klagomål) Särskilda ändamål som den registrerade uttryckligen väljer eller lämnar sitt samtycke till.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies är en textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på besökarens webbläsare eller enhet. På www.blinto.se använder vi tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats). Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel i Google Analytics.

De cookies vi använder är generellt till för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra är till för att optimera de tjänster vi erbjuder för besökaren. Vi använder även cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara vissa funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Du kan läsa mer om hur vi på Blinto specifikt använder cookies på www.blinto.se.

Som besökare på vår webbplats kan du samtycka till att cookies används och lagras. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att cookies används för ovan angivna ändamål. Det gör du genom att i webbläsarens inställningar ange att du inte vill tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda vår webbplats, men nyttjandet av vissa funktioner och delar av vår webbplats kan vara begränsad.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

De registrerade har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa användningen av sådana uppgifter.

Som registrerad har du rätt att ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Som registrerad har du rätt att återkalla ett lämnat samtycke till att vi använder eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter.

Som registrerad får du invända mot ytterligare behandling av dina personuppgifter. Om invändningen rör sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra tjänsten som tillhandahålls på webbplatsen, riskerar du dock att vid nekat samtycke till behandling gå miste om möjligheten att använda de tjänster som vi tillhandahåller.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PART

Vi kan, från tid till annan, komma att överlämna information till relevant tredje man (inklusive, men inte begränsat till, situationer där vi har en rättslig skyldighet att göra så). För att i varje sådant fall säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har vi som rutin att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med varje extern part som behandlar personuppgifter för vår räkning.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES. I det fall överföring sker till tredje land kommer vi att säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med gällande Dataskyddslagstiftning.

VARAKTIGHET AV BEHANDLING

Vi sparar personuppgifter om dig enligt vad som är nödvändigt för ett berättigat intresse eller vad som krävs enligt lag. Vid avtalets upphörande kommer vi att radera alternativt anonymisera dina uppgifter enligt våra gallringsrutiner eller enligt gällande rätt.

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår integritetspolicy. Vid materiella ändringar eller om befintliga uppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som framgår av denna Policy, kommer vi att informera om detta på hemsidan. Vänligen tillse att kontinuerligt kontrollera om denna Policy har förändrats (en vid var tid uppdaterad version kommer att finnas på www.blinto.se).

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor eller synpunkter rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@blinto.se.

Personuppgiftsansvarig är Blinto AB, organisationsnummer 559169-1331, Regementsgatan 9, 352 36 Växjö, 0470-57 59 00, www.blinto.se


Denna integritetspolicy är upprättad den 20 september 2020.